Chúng T?i Là Ai

C?ng Ty C? Ph?n China Steel Sumikin Vi?t Nam (CSVC) là m?t trong nh?ng c?ng ty s?n xu?t thép tiên ti?n trên th? gi?i t?a l?c t?i t?nh Bà R?a-V?ng Tàu, Vi?t Nam.
V?i c?ng ngh? tiên ti?n cùng trang thi?t b? k? thu?t cao ???c nh?p kh?u t? các c?ng ty m?, CSVC hi?n ?ang t?p trung s?n xu?t và kinh doanh 04 s?n ph?m chính: Thép cu?n T?y g? & Ph? d?u (PO), Thép cu?n Cán ngu?i (CR), Thép cu?n M? k?m (CG) and Thép cu?n ?i?n t? (ES).

Tin T?c & S? Ki?n

Top 100 doanh nghi?p phát tri?n b?n v?ng Vi?t Nam 2017

6
T12

Top 100 doanh nghi?p phát tri?n b?n v?ng Vi?t Nam 2017

...ngày 06 tháng 12 v?a qua, CSVC ?? v??t qua hàng tr?m doanh nghi?p xu?t s?c ?? vinh d? tr? thành m?t trong “Top 100 doanh nghi?p phát tri?n b?n v?ng Vi?t Nam 2017”.

Chi Ti?t
Th??ng hi?u tiêu bi?u Chau á – Thái Bình D??ng 2017

5
T5

Th??ng hi?u tiêu bi?u Chau á – Thái Bình D??ng 2017

Vào ngày 5 tháng 5 n?m 2017, CSVC ?? ???c trao t?ng danh hi?u "Th??ng hi?u n?i b?t Chau á - Thái Bình D??ng n?m 2017".

Chi Ti?t

Ch?t L??ng C?a Chúng T?i
Cu?c S?ng T?t H?n C?a B?n

Chúng t?i t? hào
v?i nh?ng thành t?u

823

NH?N VIêN

47

GI?I TH??NG

546

KHáCH HàNG

C?p nh?t: 02/2018

?óng Góp X? H?i

Nh?n th?c r? t?m quan tr?ng và xem Chính sách Trách nhi?m x? h?i Doanh nghi?p nh? l?i tuyên b? cho quan ?i?m ho?t ??ng và các cam k?t trách nhi?m c?a C?ng ty ??i v?i c?ng ??ng và x? h?i, CSVC kh?ng ng?ng n? l?c th?c hi?n ngh?a v? c?ng dan b?ng vi?c t?ng c??ng gi?m thi?u ch?t th?i gay ? nhi?m m?i tr??ng c?ng nh? tích c?c ?óng góp c?i thi?n c?ng ??ng và ng??i lao ??ng.

Báo cáo k?t qu? th?c hi?n Chính sách Trách nhi?m x? h?i Doanh nghi?p ?i?m l?i nh?ng n? l?c và các ho?t ??ng ?? th?c hi?n v?i m?c tiêu t?o thêm ??ng l?c hoàn thành t?t nh?t các cam k?t ??a ra vì m?t cu?c s?ng b?n v?ng h?n.

2016 CSR
2015 CSR